Vážení klienti, věnujte pozornost tomu, jakým způsobem o vás zpracováváme osobní informace

V Evropské unii platí od 25. května 2018  zákon o ochraně osobních údajů: Směrnice GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Abychom s Vámi mohli efektivně komunikovat a vyřizovat Vaše požadavky, shromažďujeme o vás informace, které nám průběžně  sami poskytujete. Níže najdete Zásady společnosti Centrum řízené regenerace, kterými se řídíme při  o ochraně Vašich  osobních údajů a při jejich užívání. 

Zásady ochrany osobních údajů

Centrum řízené regenerace s.r.o. si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby.

Tyto Zásady naplňují povinnosti společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o. vyplývající z ustanovení § 11, § 12, § 18 odst. 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dále z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme shromažďovat následující osobní údaje o potenciálních klientech i stávajících klientech

 1. Kdo je potenciální klient a kdo je stávající klient

Za potenciálního klienta považujeme každého, kdo s námi vejde ve styk a projeví zájem o naše služby či produkty (tj. osloví nás telefonicky, mailem či osobně). Těmto klientům zpravidla bezplatně odpovídáme na jejich dotazy a potřebujeme mít informace pro správné vyřízení dotazu.

Za stávajícího klienta považujeme každého, kdo si u nás zakoupil produkt či službu, případně získal některý z našich produktů zdarma.

 1. O potenciálních i stávajících klientech shromažďujeme základní osobní a identifikační údaje

Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu a dále adresa fakturační (kam si přejete zasílat vyúčtování)
 • adresu k zasílání produktů
 • telefonní čísla a kontaktní e-mail
 • bankovní spojení
 • informace o platební morálce

 

 1. O potenciálních i stávajících klientech shromažďujeme provozní údaje
 • údaje z naší vzájemné mailové a telefonické komunikace (o telefonické komunikaci zaznamenáváme formou poznámek pracovníka, který s klientem nebo potenciálním klientem hovořil)
 • údaje o vyřizování objednávek zboží a služeb
 • údaje o tom, jak u klienta probíhá regenerace (pokud klient sdělí) a jaká opatření byla doporučena

Zpracování osobních údajů a účel shromažďování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • pomoc s výběrem správného regeneračního programu (zpravidla při jednání s potenciálním klientem, který řeší nějaký zdravotní problém)
 • zaslání regeneračního programu, případně výrobků, vyřizovaní reklamací
 • pomoc s regenerací v průběhu regeneračního programu
 • následné segmentované nabízení služeb a produktů 

Sdílení osobních údajů s jinými správci

Naše společnost osobní data v žádném případě neposkytuje jiným správcům pro marketingové a podobné účely (rozesílky mailů apod.). Omezený okruh dat o našich klientech, které vznikly v účetnictví společnosti, jsou jen v nezbytném rozsahu (fakturační údaje) poskytovány externí účetní firmě při zpracování účetnictví. Poštovní adresy a telefony jsou poskytovány externím firmám, které pro nás zajišťují poštovní služby (Česká pošta apod.)

Zpracovatelé

Společnost Centrum řízené regenerace při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Centra řízené regenerace s.r.o. , mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé jsou subjekty se sídlem na území České republiky.

Jak můžete odvolat svůj souhlas?

Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, Nejlépe na této webové stránce, ale je možné i formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem na zákaznickou linku. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích

Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím.

Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Centra řízené regenerace s.r.o.

V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Datum poslední revize: 25. května 2018

Ing. Vladimír POPOV
Jednatel