Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, které platí při nákupu zboží, služeb a digitálního obsahu při nákupu na e-shopu umístěném na doméně www.ozdravime.cz. 

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 23. 10. 2023
 
I.
Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím je:
Centrum řízené regenerace s.r.o.,  

IČ: 274 19 126

DIČ: CZ 274 19 126 - dodavatel je plátcem DPH
sídlo: Praha 4 - Modřany, Mladenovova 3233/7, PSČ 143 00


Informační služba: 
E-mail: info@centrum-regenerace.cz
Adresa internetového obchodu prodávajícího: www.ozdravime.cz (dále jen „internetový obchod“)
1.2 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu s prodávajícím uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.3 Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále se používá označení „smlouva“ pokud se týká všech typů smluv současně). Pokud se ustanovení těchto VOP týká jen jednotlivých typů smluv, používá se označení této konkrétní smlouvy tj. kupní smlouvu (týká se prodeje zboží), smlouva o dodávce digitálního obsahu, smlouva o dodávce služeb. Všechny tyto tři typy smluv se uzavírají prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
1.4 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
1.7 Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II.
Smlouvy – obecná ustanovení
2.1 Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej doplňků stravy, kosmetiky a dalšího zboží z oblasti zdravého životního stylu (dále souhrnně jen „zboží“).  
2.2 Předmětem smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen“ digitální obsah) je prodej elektronických knih (např. metodik regeneračních programů) a obdobných materiálů zasílané e-mailem v nehmotné podobě
2.3. Předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb (dále jen „služby“) jsou individuální poradenské služby pro klienty, popřípadě pro zájemce o regeneraci a poradenské služby při provádění regeneračních programů (např. Půst pro zdraví, Zásaditý ozdravný program, specializované regenerační programy apod.)
2.4 Předmětem smlouvy o prodeji kombinovaného produktu je současná dodávka digitálního obsahu a  následných poradenských služeb. Tento typ smlouvy se uzavírá při prodeji všech speciálních regeneračních programů, Půstu pro zdraví i Zásaditého ozdravného programu, které svou povahou jsou kombinovanými produkty.
2.5 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje ve své nabídce tyto produkty:  zboží, individuální poradenské služby, digitální obsah, kombinované produkty (tj. kombinace digitálního obsahu a následných poradenských služeb) nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky; Fotografie nejsou uvedeny u nehmotných kombinovaných produktů (digitální obsah a následné poradenské služby), v těchto případech mohou být místo fotografie umístěny piktogramy či jiné symboly
c) specifikace produktu dle jeho povahy;
d) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;
Pokud se dále v této smlouvě hovoří o produktu, má se za to, že se týká obecně všech produktů. Pokud se některá podmínka těchto VOP týká pouze konkrétního typu produktu, používá se již konkrétní název tohoto typu produktu (zboží, kombinovaný produkt nebo individuální poradenství)
2.6 Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.
2.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. U ostatních produktů (služby a digitální obsah) náklady na balení a dodání jsou považovány za nulové.
2.8 Nákup produktů může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní.
2.9 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení smlouvy a / nebo těchto VOP. Na základě registrace kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.
2.10 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.11 Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

III.
Uzavření smlouvy
3.1 Pro účely objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném produktu, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,
b) způsob úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
c) informace o nákladech spojených s dodáním produktu
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, charakter služeb či digitálního produktu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje vlastnické právo k digitálnímu obsahu zasílanému v nehmotné podobě, tj. kupující se stane vlastníkem digitálního obsahu až okamžikem, kdy prodávající obdrží doklad o platbě (příchozí platba na účet prodávajícího)
3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.6 Případné stížnosti kupujícího či spory mezi kupujícím a prodávajícím nelze řešit mimosoudním způsobem, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV.
Cena
4.1 Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)
b/ platební kartou prostřednictvím platební brány 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktu.
4.3 V případě platby platební kartou  je kupní cena splatná ihned (dle podmínek platební brány)
4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Není-li dohodnuto jinak, je kupující oprávněn si produkt převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. V případě platby bezhotovostním způsobem dle čl. 4.1 a VOP je prodávající povinen odeslat kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle bodu 4.1 b).
4.6 Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.8 Produkt zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu kupujícím.
 
V. Dodání produktu


A. Dodání zboží
5. 1 Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:
a) v případě platby bezhotovostním způsobem v případě, že zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.
5.2 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.
5.3 V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.
5.4 Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty a kurýrních služeb, které jsou označeny v eshopu.

5.5 Prodávající je oprávněn využít služeb externí firmy k balení a podávaní balíčků se zbožím přepravci.

B. Dodání digitálního obsahu 
5.5 Prodávající se zavazuje dodat digitální obsah kupujícímu v případě platby bezhotovostním způsobem ( tj. převodem na účet ) na e-mailovou adresu kupujícího nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího. Pokud kupující uhradí platbu platební kartou prostřednictvím platební brány, je digitální obsah zasílán z eshopu automaticky ihned po zaplacení.

C. Dodání služeb
5.6 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu služby v termínech, které si mezi sebou prodávající s kupujícím dohodli. Kupující je povinen uhradit zálohovou fakturu na služby před plánovaným termínem poskytnutí služeb.


5.7 Pokud kupující v jedné objednávce objedná několik typů produktů (zboží, digitální obsah a služby), jsou tyto dodávány postupně dle podmínek jednotlivých samostatných produktů. 

5.8 Při dodávce následných poradenských služeb, které si kupující kupuje jako součást Regeneračních programů (kombinovaný produkt) – viz bod 5.9 nebo které si kupující objedná  samostatně, se předpokládá spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím s cílem dosažení výsledků regenerace (odstranění či zmírnění zdravotních problémů).  Poradenství je založeno na vzájemné telefonické a e-mailové komunikaci, kterou může kdykoliv iniciovat jak kupující, tak i prodávající. Mailová korespondence, která je spojena s poradenskými službami, se považuje za součást dodávky služeb. Takové maily nemohou být považovány za nevyžádanou poštu, ledaže by kupující prodávajícímu výslovně napsal, že si nepřeje dále tyto poradenské služby odebírat. Kupující souhlasí s tím, že prodávající informace o prováděných poradenských službách a vývoji regenerace u klienta dokumentuje a ukládá v databázi. Tyto informace prodávající potřebuje, aby mohl dlouhodobě dobře radit kupujícímu při jeho regeneraci. Prodávající sděluje kupujícímu, že ochrana těchto osobních údajů kupujících je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Směrnicí GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o. najdete na našem webu po prokliku na tento odkaz. 

5.9. Předmětem následného poradenství k regeneračním programům, které si kupující kupuje jako kombinovaný produkt, je pouze zpřesnění nebo lepší vysvětlení obsahu typizovaného regeneračního programu. Doba tohoto předplaceného poradenství, které je zahrnuto v ceně Regeneračního programu (kombinovaného produktu), je jeden měsíc od data zakoupení Regeneračního programu. Po ukončení předplaceného poradenství (po 1 měsíci) jsou poskytovány bezplatně pouze krátké odpovědi na konkrétní otázky týkající se programu.  Cílem je, aby kupující regeneraci prováděl správně.


VI. Odstoupení od smlouvy
A. Odstoupení od kupní smlouvy na prodej zboží
6.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího (bod 1.1 VOP) tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.
6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
6.4 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.
6.7 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:
a) zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
e) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
g) zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

B.  Odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu
6.10 V souladu s ustanovením § 1837, písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel – kupující odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele – kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
6.11. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli - kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu, že na digitální obsah a jmenovitě – Lékařská metodika pro Půst pro zdraví, Metodika Zásaditého ozdravného programu, metodika jakéhokoliv Regeneračního programu, které se dodávají v nehmotné podobě prostřednictvím e-mailu,  se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy.
6.12 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující – spotřebitel vyplněním a odesláním Objednávky vyslovuje souhlas ve smyslu bodu 6.11 těchto VOP,  že nemá právo od smlouvy odstoupit.


C. Odstoupení od smlouvy o poskytování poradenských služeb
6.13 V souladu s ustanovením § 1837, písm. a. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel - kupující odstoupit od smlouvy o poskytování poradenských služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  - prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.


6.14. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodávce poradenských služeb, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy kupující si objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak:

a/  v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci)

b/ se včas neomluvil nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem schůzky.

Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu, že pokud kupující objedná jakýkoliv Regenerační program (mezi regenerační programy patří i Půst pro zdraví a Zásaditý ozdravný program), jedná se vždy o kombinovaný produkt.  Tento kombinovaný produkt obsahuje digitální obsah tj. metodiku programu a předplacené poradenské služby k tomuto Regeneračnímu programu. Pokud klient po obdržení metodiky Regeneračního programu nechce dále v tomto programu pokračovat a využívat tedy následné podpůrné poradenské služby, může odstoupit od využívání těchto následných podpůrných poradenských služeb. Je však povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení metodiky Regeneračního programu. Podmínkou je, že po dodávce metodiky nebude využívat poradenské služby v jakékoliv podobě, tj. nebude psát maily s dotazy a dávat telefonické dotazy k Regeneračnímu programu. V případě takového odstoupení od poskytování následných poradenských služeb (od dodávky digitálního obsahu tj. vlastní metodiky regeneračního programu v digitální podobě nelze odstoupit) při Regeneračním programu prodávající poskytne klientovi 2/3 ze zaplacené ceny kombinovaného produktu (specializovaného Regeneračního programu, Půstu pro zdraví nebo Zásaditého ozdravného programu).


6.15 Služba individuální konzultace (rozumí se pro klienty, kteří si nezakoupili samostatný regenerační program) se vždy objednává v konkrétním rozsahu.  Přesný termín se dojednává telefonicky nebo písemně a dodavatel odběrateli vždy potvrdí termín a hodinu mailem. V případě pochybností rozhoduje termín uvedený v elektronické poště.


6.16 Kupující může od smlouvy o dodávce poradenských služeb (individuální konzultace pro kupující, kteří si nezakoupili Regenerační program) odstoupit vždy, pokud oznámí prodávajícímu nejpozději 2 pracovní dny před předpokládaným zahájením poradenských služeb. Prodávající v tomto případě kupujícímu vrátí zálohu, která již byla uhrazena. Nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

VII.
Informační služba
7.1 Prodávající má v rámci internetových stránek zřízenu službu, která slouží k poskytování poradenství. Používá se kontaktní formulář na www.centrum-regenerace.cz . Kontaktní e-mail prodávajícího je uveden v rámci internetového obchodu a je uveden i v rámci objednávky, jejíž kopie je zasílána na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.
A. Odpovědnost za vady zboží
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, 
b) na odstranění vady opravou zboží, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo 
d) odstoupit od smlouvy.
8.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 8.5.
8.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.6 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
8.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
8.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.1, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
8.9 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, má se za to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).
8.10 Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
8.11 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
8.12 Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

 B. Odpovědnost za vady při dodávce poradenských služeb
8.13 Prodávající upozorňuje, že předmětem Smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit.
8.14  Prodávající při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud spotřebitel – kupující není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od prodávajícího neodebírat. Pokud spotřebitel – kupující zaplatil za poradenské služby dopředu, prodávající vrátí spotřebiteli – kupujícímu poměrnou část již uhrazených financí (zálohy) za nevyčerpané plnění (zpravidla podle počtu hodin předplacené konzultace)

 C. Odpovědnost za vady při dodání digitálního obsahu v nehmotné podobě
8.15 Pokud se vyskytne vada u digitálního obsahu spočívající v tom, že soubor s digitálním obsahem je poškozený, poskytne prodávající nový nepoškozený soubor s digitálním obsahem.
8.16 Vzhledem k tomu, že digitální obsah je autorské dílo prodávajícího, nelze za vadu díla považovat jakýkoliv text, obrázek či jejich část, které jsou součástí tohoto autorského díla. Podstatné je vždy jen to, aby soubor s digitálním obsahem byl čitelný a celkově nepoškozený. Autorské dílo je zpracováno tak, že dle poznatků autorů obsahuje nejlepší regenerační postup při řešení zvoleného zdravotního problému


IX. Právní vztahy
9.1 Internetový obchod je provozován Prodávajícím, který je zároveň ve vztahu ke kupujícímu prodávajícím ve smyslu ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to pokud se týká veškerého sortimentu zboží, které si kupující zakoupí v internetovém obchodě zásilkovým způsobem.
9.2 Prodávající je dále osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

X. Mimosoudní řešení sporu
10.1 Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).
10.2 Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.
10.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
10.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 23.10. 2023, současně se ruší VOP ze dne 1.9.2022
11.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.
11.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.9.2022 do 22.10.2023

Všeobecné obchodní podmínky, které platí při nákupu zboží, služeb a digitálního obsahu při nákupu na e-shopu umístěném na doméně www.ozdravime.cz. 

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 9. 2022
 
I.
Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím je:
Centrum řízené regenerace s.r.o.,  

IČ: 274 19 126

DIČ: CZ 274 19 126 - dodavatel je plátcem DPH
sídlo: Praha 4 - Modřany, Mladenovova 3233/7, PSČ 143 00


Informační služba: 
E-mail: info@centrum-regenerace.cz
Adresa internetového obchodu prodávajícího: www.ozdravime.cz (dále jen „internetový obchod“)
1.2 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu s prodávajícím uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.3 Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále se používá označení „smlouva“ pokud se týká všech typů smluv současně). Pokud se ustanovení těchto VOP týká jen jednotlivých typů smluv, používá se označení této konkrétní smlouvy tj. kupní smlouvu (týká se prodeje zboží), smlouva o dodávce digitálního obsahu, smlouva o dodávce služeb. Všechny tyto tři typy smluv se uzavírají prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
1.4 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
1.7 Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II.
Smlouvy – obecná ustanovení
2.1 Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej doplňků stravy, kosmetiky a dalšího zboží z oblasti zdravého životního stylu (dále souhrnně jen „zboží“).  
2.2 Předmětem smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen“ digitální obsah) je prodej elektronických knih (např. metodik regeneračních programů) a obdobných materiálů zasílané e-mailem v nehmotné podobě
2.3. Předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb (dále jen „služby“) jsou individuální poradenské služby pro klienty, popřípadě pro zájemce o regeneraci a poradenské služby při provádění regeneračních programů (např. Půst pro zdraví, Zásaditý ozdravný program, specializované regenerační programy apod.)
2.4 Předmětem smlouvy o prodeji kombinovaného produktu je současná dodávka digitálního obsahu a  následných poradenských služeb. Tento typ smlouvy se uzavírá při prodeji všech speciálních regeneračních programů, Půstu pro zdraví i Zásaditého ozdravného programu, které svou povahou jsou kombinovanými produkty.
2.5 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje ve své nabídce tyto produkty:  zboží, individuální poradenské služby, digitální obsah, kombinované produkty (tj. kombinace digitálního obsahu a následných poradenských služeb) nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky; Fotografie nejsou uvedeny u nehmotných kombinovaných produktů (digitální obsah a následné poradenské služby), v těchto případech mohou být místo fotografie umístěny piktogramy či jiné symboly
c) specifikace produktu dle jeho povahy;
d) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;
Pokud se dále v této smlouvě hovoří o produktu, má se za to, že se týká obecně všech produktů. Pokud se některá podmínka těchto VOP týká pouze konkrétního typu produktu, používá se již konkrétní název tohoto typu produktu (zboží, kombinovaný produkt nebo individuální poradenství)
2.6 Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.
2.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. U ostatních produktů (služby a digitální obsah) náklady na balení a dodání jsou považovány za nulové.
2.8 Nákup produktů může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní.
2.9 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení smlouvy a / nebo těchto VOP. Na základě registrace kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.
2.10 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.11 Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

III.
Uzavření smlouvy
3.1 Pro účely objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném produktu, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,
b) způsob úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
c) informace o nákladech spojených s dodáním produktu
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, charakter služeb či digitálního produktu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje vlastnické právo k digitálnímu obsahu zasílanému v nehmotné podobě, tj. kupující se stane vlastníkem digitálního obsahu až okamžikem, kdy prodávající obdrží doklad o platbě (příchozí platba na účet prodávajícího)
3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.6 Případné stížnosti kupujícího či spory mezi kupujícím a prodávajícím nelze řešit mimosoudním způsobem, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV.
Cena
4.1 Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)
b/ platební kartou prostřednictvím platební brány 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktu.
4.3 V případě platby platební kartou  je kupní cena splatná ihned (dle podmínek platební brány)
4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Není-li dohodnuto jinak, je kupující oprávněn si produkt převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. V případě platby bezhotovostním způsobem dle čl. 4.1 a VOP je prodávající povinen odeslat kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle bodu 4.1 b).
4.6 Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.8 Produkt zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu kupujícím.
 
V. Dodání produktu


A. Dodání zboží
5. 1 Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:
a) v případě platby bezhotovostním způsobem v případě, že zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.
5.2 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.
5.3 V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.
5.4 Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty a kurýrních služeb, které jsou označeny v eshopu.

5.5 Prodávající je oprávněn využít služeb externí firmy k balení a podávaní balíčků se zbožím přepravci.

B. Dodání digitálního obsahu 
5.5 Prodávající se zavazuje dodat digitální obsah kupujícímu v případě platby bezhotovostním způsobem ( tj. převodem na účet ) na e-mailovou adresu kupujícího nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího. Pokud kupující uhradí platbu platební kartou prostřednictvím platební brány, je digitální obsah zasílán z eshopu automaticky ihned po zaplacení.

C. Dodání služeb
5.6 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu služby v termínech, které si mezi sebou prodávající s kupujícím dohodli. Kupující je povinen uhradit zálohovou fakturu na služby před plánovaným termínem poskytnutí služeb.


5.7 Pokud kupující v jedné objednávce objedná několik typů produktů (zboží, digitální obsah a služby), jsou tyto dodávány postupně dle podmínek jednotlivých samostatných produktů. 

5.8 Při dodávce následných poradenských služeb, které si kupující kupuje jako součást Regeneračních programů (kombinovaný produkt) – viz bod 5.9 nebo které si kupující objedná  samostatně, se předpokládá spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím s cílem dosažení výsledků regenerace (odstranění či zmírnění zdravotních problémů).  Poradenství je založeno na vzájemné telefonické a e-mailové komunikaci, kterou může kdykoliv iniciovat jak kupující, tak i prodávající. Mailová korespondence, která je spojena s poradenskými službami, se považuje za součást dodávky služeb. Takové maily nemohou být považovány za nevyžádanou poštu, ledaže by kupující prodávajícímu výslovně napsal, že si nepřeje dále tyto poradenské služby odebírat. Kupující souhlasí s tím, že prodávající informace o prováděných poradenských službách a vývoji regenerace u klienta dokumentuje a ukládá v databázi. Tyto informace prodávající potřebuje, aby mohl dlouhodobě dobře radit kupujícímu při jeho regeneraci. Prodávající sděluje kupujícímu, že ochrana těchto osobních údajů kupujících je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Směrnicí GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o. najdete na našem webu po prokliku na tento odkaz. 

5.9. Předmětem následného poradenství k regeneračním programům, které si kupující kupuje jako kombinovaný produkt, je pouze zpřesnění nebo lepší vysvětlení obsahu typizovaného regeneračního programu. Doba tohoto předplaceného poradenství, které je zahrnuto v ceně Regeneračního programu (kombinovaného produktu), je jeden měsíc od data zakoupení Regeneračního programu. Po ukončení předplaceného poradenství (po 1 měsíci) jsou poskytovány bezplatně pouze krátké odpovědi na konkrétní otázky týkající se programu.  Cílem je, aby kupující regeneraci prováděl správně.


VI. Odstoupení od smlouvy
A. Odstoupení od kupní smlouvy na prodej zboží
6.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího (bod 1.1 VOP) tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.
6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
6.4 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.
6.7 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:
a) zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
e) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
g) zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

B.  Odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu
6.10 V souladu s ustanovením § 1837, písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel – kupující odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele – kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
6.11. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli - kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu, že na digitální obsah a jmenovitě – Lékařská metodika pro Půst pro zdraví, Metodika Zásaditého ozdravného programu, metodika jakéhokoliv Regeneračního programu, které se dodávají v nehmotné podobě prostřednictvím e-mailu,  se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy.
6.12 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující – spotřebitel vyplněním a odesláním Objednávky vyslovuje souhlas ve smyslu bodu 6.11 těchto VOP,  že nemá právo od smlouvy odstoupit.


C. Odstoupení od smlouvy o poskytování poradenských služeb
6.13 V souladu s ustanovením § 1837, písm. a. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel - kupující odstoupit od smlouvy o poskytování poradenských služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  - prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.


6.14. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodávce poradenských služeb, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy kupující si objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak:

a/  v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci)

b/ se včas neomluvil nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem schůzky.

Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu, že pokud kupující objedná jakýkoliv Regenerační program (mezi regenerační programy patří i Půst pro zdraví a Zásaditý ozdravný program), jedná se vždy o kombinovaný produkt.  Tento kombinovaný produkt obsahuje digitální obsah tj. metodiku programu a předplacené poradenské služby k tomuto Regeneračnímu programu. Pokud klient po obdržení metodiky Regeneračního programu nechce dále v tomto programu pokračovat a využívat tedy následné podpůrné poradenské služby, může odstoupit od využívání těchto následných podpůrných poradenských služeb. Je však povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení metodiky Regeneračního programu. Podmínkou je, že po dodávce metodiky nebude využívat poradenské služby v jakékoliv podobě, tj. nebude psát maily s dotazy a dávat telefonické dotazy k Regeneračnímu programu. V případě takového odstoupení od poskytování následných poradenských služeb (od dodávky digitálního obsahu tj. vlastní metodiky regeneračního programu v digitální podobě nelze odstoupit) při Regeneračním programu prodávající poskytne klientovi 1/3 ze zaplacené ceny kombinovaného produktu (specializovaného Regeneračního programu, Půstu pro zdraví nebo Zásaditého ozdravného programu).


6.15 Služba individuální konzultace (rozumí se pro klienty, kteří si nezakoupili samostatný regenerační program) se vždy objednává v konkrétním rozsahu.  Přesný termín se dojednává telefonicky nebo písemně a dodavatel odběrateli vždy potvrdí termín a hodinu mailem. V případě pochybností rozhoduje termín uvedený v elektronické poště.


6.16 Kupující může od smlouvy o dodávce poradenských služeb (individuální konzultace pro kupující, kteří si nezakoupili Regenerační program) odstoupit vždy, pokud oznámí prodávajícímu nejpozději 2 pracovní dny před předpokládaným zahájením poradenských služeb. Prodávající v tomto případě kupujícímu vrátí zálohu, která již byla uhrazena. Nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

VII.
Informační služba
7.1 Prodávající má v rámci internetových stránek zřízenu službu, která slouží k poskytování poradenství. Používá se kontaktní formulář na www.centrum-regenerace.cz . Kontaktní e-mail prodávajícího je uveden v rámci internetového obchodu a je uveden i v rámci objednávky, jejíž kopie je zasílána na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.
A. Odpovědnost za vady zboží
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, 
b) na odstranění vady opravou zboží, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo 
d) odstoupit od smlouvy.
8.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 8.5.
8.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.6 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
8.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
8.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.1, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
8.9 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, má se za to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).
8.10 Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
8.11 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
8.12 Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

 B. Odpovědnost za vady při dodávce poradenských služeb
8.13 Prodávající upozorňuje, že předmětem Smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit.
8.14  Prodávající při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud spotřebitel – kupující není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od prodávajícího neodebírat. Pokud spotřebitel – kupující zaplatil za poradenské služby dopředu, prodávající vrátí spotřebiteli – kupujícímu poměrnou část již uhrazených financí (zálohy) za nevyčerpané plnění (zpravidla podle počtu hodin předplacené konzultace)

 C. Odpovědnost za vady při dodání digitálního obsahu v nehmotné podobě
8.15 Pokud se vyskytne vada u digitálního obsahu spočívající v tom, že soubor s digitálním obsahem je poškozený, poskytne prodávající nový nepoškozený soubor s digitálním obsahem.
8.16 Vzhledem k tomu, že digitální obsah je autorské dílo prodávajícího, nelze za vadu díla považovat jakýkoliv text, obrázek či jejich část, které jsou součástí tohoto autorského díla. Podstatné je vždy jen to, aby soubor s digitálním obsahem byl čitelný a celkově nepoškozený. Autorské dílo je zpracováno tak, že dle poznatků autorů obsahuje nejlepší regenerační postup při řešení zvoleného zdravotního problému


IX. Právní vztahy
9.1 Internetový obchod je provozován Prodávajícím, který je zároveň ve vztahu ke kupujícímu prodávajícím ve smyslu ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to pokud se týká veškerého sortimentu zboží, které si kupující zakoupí v internetovém obchodě zásilkovým způsobem.
9.2 Prodávající je dále osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

X. Mimosoudní řešení sporu
10.1 Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).
10.2 Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.
10.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
10.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.9. 2022, současně se ruší VOP ze dne 18.2.2021
11.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.
11.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, které platí při nákupu zboží, služeb a digitálního obsahu při nákupu na e-shopu umístěném na doméně www.ozdravime.cz. 

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 18. 2. 2021 do 31.8.2022
 
I.
Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím je:
Centrum řízené regenerace s.r.o.,  

IČ: 274 19 126

DIČ: CZ 274 19 126 - dodavatel je plátcem DPH
sídlo: Praha 4 - Modřany, Mladenovova 3233/7, PSČ 143 00

Provozovna: Centrum řízené regenerace s.r.o., Novodvorská 1062/12, Domyno Office House, 4. patro – otevřena pouze pro osobní konzultace v termínech dle předchozí telefonické domluvy.

Informační služba: 
E-mail: info@centrum-regenerace.cz
Adresa internetového obchodu prodávajícího: www.ozdravime.cz (dále jen „internetový obchod“)
1.2 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu s prodávajícím uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.3 Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále se používá označení „smlouva“ pokud se týká všech typů smluv současně). Pokud se ustanovení těchto VOP týká jen jednotlivých typů smluv, používá se označení této konkrétní smlouvy tj. kupní smlouvu (týká se prodeje zboží), smlouva o dodávce digitálního obsahu, smlouva o dodávce služeb. Všechny tyto tři typy smluv se uzavírají prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
1.4 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
1.7 Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II.
Smlouvy – obecná ustanovení
2.1 Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej doplňků stravy, kosmetiky a dalšího zboží z oblasti zdravého životního stylu (dále souhrnně jen „zboží“).  
2.2 Předmětem smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen“ digitální obsah) je prodej elektronických knih (např. metodik regeneračních programů) a obdobných materiálů zasílané e-mailem v nehmotné podobě
2.3. Předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb (dále jen „služby“) jsou individuální poradenské služby pro klienty, popřípadě pro zájemce o regeneraci a poradenské služby při provádění regeneračních programů (např. Půst pro zdraví, Zásaditý ozdravný program, specializované regenerační programy apod.)
2.4 Předmětem smlouvy o prodeji kombinovaného produktu je současná dodávka digitálního obsahu a  následných poradenských služeb. Tento typ smlouvy se uzavírá při prodeji všech speciálních regeneračních programů, Půstu pro zdraví i Zásaditého ozdravného programu, které svou povahou jsou kombinovanými produkty.
2.5 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje ve své nabídce tyto produkty:  zboží, individuální poradenské služby, digitální obsah, kombinované produkty (tj. kombinace digitálního obsahu a následných poradenských služeb) nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky; Fotografie nejsou uvedeny u nehmotných kombinovaných produktů (digitální obsah a následné poradenské služby), v těchto případech mohou být místo fotografie umístěny piktogramy či jiné symboly
c) specifikace produktu dle jeho povahy;
d) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;
Pokud se dále v této smlouvě hovoří o produktu, má se za to, že se týká obecně všech produktů. Pokud se některá podmínka těchto VOP týká pouze konkrétního typu produktu, používá se již konkrétní název tohoto typu produktu (zboží, kombinovaný produkt nebo individuální poradenství)
2.6 Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.
2.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. U ostatních produktů (služby a digitální obsah) náklady na balení a dodání jsou považovány za nulové.
2.8 Nákup produktů může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní.
2.9 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení smlouvy a / nebo těchto VOP. Na základě registrace kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.
2.10 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.11 Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

III.
Uzavření smlouvy
3.1 Pro účely objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném produktu, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,
b) způsob úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
c) informace o nákladech spojených s dodáním produktu
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, charakter služeb či digitálního produktu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje vlastnické právo k digitálnímu obsahu zasílanému v nehmotné podobě, tj. kupující se stane vlastníkem digitálního obsahu až okamžikem, kdy prodávající obdrží doklad o platbě (příchozí platba na účet prodávajícího)
3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.6 Případné stížnosti kupujícího či spory mezi kupujícím a prodávajícím nelze řešit mimosoudním způsobem, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV.
Cena
4.1 Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)
b/ platební kartou prostřednictvím platební brány 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktu.
4.3 V případě platby platební kartou  je kupní cena splatná ihned (dle podmínek platební brány)
4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Není-li dohodnuto jinak, je kupující oprávněn si produkt převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. V případě platby bezhotovostním způsobem dle čl. 4.1 a VOP je prodávající povinen odeslat kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle bodu 4.1 b).
4.6 Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.8 Produkt zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu kupujícím.
 
V. Dodání produktu
A. Dodání zboží
5. 1 Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:
a) v případě platby bezhotovostním způsobem v případě, že zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.
5.2 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.
5.3 V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.
5.4 Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty

5.5 Prodávající je oprávněn využít služeb externí firmy k balení a podávaní balíčků se zbožím přepravci

B. Dodání digitálního obsahu 
5.5 Prodávající se zavazuje dodat digitální obsah kupujícímu v případě platby bezhotovostním způsobem ( tj. převodem na účet ) na e-mailovou adresu kupujícího nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího. Pokud kupující uhradí platbu platební kartou prostřednictvím platební brány, je digitální obsah zasílán z eshopu automaticky ihned po zaplacení

C. Dodání služeb
5.6 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu služby v termínech, které si mezi sebou prodávající s kupujícím dohodli. Kupující je povinen uhradit zálohovou fakturu na služby před plánovaným termínem poskytnutí služeb.


5.7 Pokud kupující v jedné objednávce objedná několik typů produktů (zboží, digitální obsah a služby), jsou tyto dodávány postupně dle podmínek jednotlivých samostatných produktů. 

5.8 Při dodávce následných poradenských služeb (viz též bod 5.9), které si kupující kupuje jako součást Regeneračních programů, se předpokládá dlouhodobá spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím s cílem dosažení výsledků regenerace (odstranění či zmírnění zdravotních problémů).  Dlouhodobé poradenství je založeno na vzájemné telefonické a e-mailové komunikaci, kterou může kdykoliv iniciovat jak kupující, tak i prodávající. Mailová korespondence, která je spojena s poradenskými službami v objednaném regeneračním programu, se považuje za součást dodávky služeb. Takové maily nemohou být považovány za nevyžádanou poštu, ledaže by kupující prodávajícímu výslovně napsal, že si nepřeje dále tyto poradenské služby odebírat. Kupující souhlasí s tím, že prodávající informace o prováděných poradenských službách a vývoji regenerace u klienta dokumentuje a ukládá v databázi. Tyto informace prodávající potřebuje, aby mohl dlouhodobě dobře radit kupujícímu při jeho regeneraci. Prodávající sděluje kupujícímu, že ochrana těchto osobních údajů kupujících je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Směrnicí GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o. najdete na našem webu po prokliku na tento odkaz. 

5.9. Předmětem následného dlouhodobého poradenství je pouze to, co je již obsaženo v typizovaném regeneračním programu. To znamená, že obsahem těchto předplacených poradenských služeb je pouze zpřesnění nebo lepší vysvětlení obsahu typizovaného regeneračního programu. Cílem je, aby klient regeneraci prováděl změny stravovacího a životního stylu správně podle typizovaného regeneračního programu.   Předmětem toho následného poradenství však nejsou zejména:

a/ individuální úpravy programu na míru 

b/ jakékoliv odborné poradenství k užívaným lékům, případně k eliminaci léků, které může provádět pouze ošetřující lékař.

c/ stanovování jakýchkoliv diagnóz a posuzovaní zdravotního stavu, které může provádět pouze ošetřující lékař.

VI.
Odstoupení od smlouvy
A. Odstoupení od kupní smlouvy na prodej zboží
6.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího (bod 1.1 VOP) tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.
6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
6.4 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.
6.7 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:
a) zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
e) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
g) zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

B.  Odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu
6.10 V souladu s ustanovením § 1837, písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel – kupující odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele – kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
6.11. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli - kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu, že na digitální obsah a jmenovitě – Lékařská metodika pro Půst pro zdraví, Metodika Zásaditého ozdravného programu, metodika jakéhokoliv Regeneračního programu, které se dodávají v nehmotné podobě prostřednictvím e-mailu,  se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy.
6.12 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující – spotřebitel vyplněním a odesláním Objednávky vyslovuje souhlas ve smyslu bodu 6.11 těchto VOP,  že nemá právo od smlouvy odstoupit.


C. Odstoupení od smlouvy o poskytování poradenských služeb
6.13 V souladu s ustanovením § 1837, písm. a. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel - kupující odstoupit od smlouvy o poskytování poradenských služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  - prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.


6.14. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodávce poradenských služeb, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy kupující si objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak:

a/  v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci)

b/ se včas neomluvil nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem schůzky.

Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu, že pokud kupující objedná jakýkoliv Regenerační program (mezi regenerační programy patří i Půst pro zdraví a Zásaditý ozdravný program), jedná se vždy o kombinovaný produkt.  Tento kombinovaný produkt obsahuje digitální obsah tj. metodiku programu a předplacené poradenské služby k tomuto Regeneračnímu programu. Pokud klient po obdržení metodiky Regeneračního programu nechce dále v tomto programu pokračovat a využívat tedy následné podpůrné poradenské služby, může odstoupit od využívání těchto následných podpůrných poradenských služeb. Je však povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení metodiky Regeneračního programu. Podmínkou je, že po dodávce metodiky nebude využívat poradenské služby v jakékoliv podobě, tj. nebude psát maily s dotazy a dávat telefonické dotazy k Regeneračnímu programu. V případě takového odstoupení od poskytování následných poradenských služeb (od dodávky digitálního obsahu tj. vlastní metodiky regeneračního programu v digitální podobě nelze odstoupit) při Regeneračním programu prodávající poskytne klientovi 1/3 ze zaplacené ceny kombinovaného produktu (specializovaného Regeneračního programu, Půstu pro zdraví nebo Zásaditého ozdravného programu).


6.15 Služba individuální konzultace (rozumí se pro klienty, kteří si nezakoupili samostatný regenerační program) se vždy objednává v konkrétním rozsahu.  Přesný termín se dojednává telefonicky nebo písemně a dodavatel odběrateli vždy potvrdí termín a hodinu mailem. V případě pochybností rozhoduje termín uvedený v elektronické poště.


6.16 Kupující může od smlouvy o dodávce poradenských služeb (individuální konzultace pro kupující, kteří si nezakoupili Regenerační program) odstoupit vždy, pokud oznámí prodávajícímu nejpozději 2 pracovní dny před předpokládaným zahájením poradenských služeb. Prodávající v tomto případě kupujícímu vrátí zálohu, která již byla uhrazena. Nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

VII.
Informační služba
7.1 Prodávající má v rámci internetových stránek zřízenu službu, která slouží k poskytování poradenství. Používá se kontaktní formulář na www.centrum-regenerace.cz . Kontaktní e-mail prodávajícího je uveden v rámci internetového obchodu a je uveden i v rámci objednávky, jejíž kopie je zasílána na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.
A. Odpovědnost za vady zboží
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, 
b) na odstranění vady opravou zboží, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo 
d) odstoupit od smlouvy.
8.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 8.5.
8.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.6 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
8.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
8.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.1, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
8.9 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, má se za to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).
8.10 Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
8.11 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
8.12 Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

 B. Odpovědnost za vady při dodávce poradenských služeb
8.13 Prodávající upozorňuje, že předmětem Smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit.
8.14  Prodávající při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud spotřebitel – kupující není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od prodávajícího neodebírat. Pokud spotřebitel – kupující zaplatil za poradenské služby dopředu, prodávající vrátí spotřebiteli – kupujícímu poměrnou část již uhrazených financí (zálohy) za nevyčerpané plnění (zpravidla podle počtu hodin předplacené konzultace)

 C. Odpovědnost za vady při dodání digitálního obsahu v nehmotné podobě
8.15 Pokud se vyskytne vada u digitálního obsahu spočívající v tom, že soubor s digitálním obsahem je poškozený, poskytne prodávající nový nepoškozený soubor s digitálním obsahem.
8.16 Vzhledem k tomu, že digitální obsah je autorské dílo prodávajícího, nelze za vadu díla považovat jakýkoliv text, obrázek či jejich část, které jsou součástí tohoto autorského díla. Podstatné je vždy jen to, aby soubor s digitálním obsahem byl čitelný a celkově nepoškozený. Autorské dílo je zpracováno tak, že dle poznatků autorů obsahuje nejlepší regenerační postup při řešení zvoleného zdravotního problému. 


IX.
Právní vztahy
9.1 Internetový obchod je provozován Prodávajícím, který je zároveň ve vztahu ke kupujícímu prodávajícím ve smyslu ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to pokud se týká veškerého sortimentu zboží, které si kupující zakoupí v internetovém obchodě zásilkovým způsobem.
9.2 Prodávající je dále osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

X. Mimosoudní řešení sporu
10.1 Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).
10.2 Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.
10.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
10.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 18. 2. 2021
11.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.
11.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Všeobecné obchodní podmínky (platné do 17.2.2021)

Všeobecné obchodní podmínky, které platí při nákupu zboží, služeb a digitálního obsahu při nákupu na e-shopu umístěném na doméně www.ozdravime.cz. 

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 2. 2020
 
I.
Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím je:
Centrum řízené regenerace s.r.o.,  

IČ: 274 19 126

DIČ: CZ 274 19 126 - dodavatel je plátcem DPH
sídlo: Praha 4 - Modřany, Mladenovova 3233/7, PSČ 143 00

Provozovna: Centrum řízené regenerace s.r.o., Novodvorská 1062/12, Domyno Office House, 4. patro – otevřena pouze pro osobní konzultace v termínech dle předchozí telefonické domluvy.

Informační služba: 
E-mail: info@centrum-regenerace.cz
Adresa internetového obchodu prodávajícího: www.ozdravime.cz (dále jen „internetový obchod“)
1.2 Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu s prodávajícím uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.3 Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále se používá označení „smlouva“ pokud se týká všech typů smluv současně). Pokud se ustanovení těchto VOP týká jen jednotlivých typů smluv, používá se označení této konkrétní smlouvy tj. kupní smlouvu (týká se prodeje zboží), smlouva o dodávce digitálního obsahu, smlouva o dodávce služeb. Všechny tyto tři typy smluv se uzavírají prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
1.4 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
1.7 Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II.
Smlouvy – obecná ustanovení
2.1 Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej doplňků stravy, kosmetiky a dalšího zboží z oblasti zdravého životního stylu (dále souhrnně jen „zboží“).  
2.2 Předmětem smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen“ digitální obsah) je prodej elektronických knih (např. metodik regeneračních programů) a obdobných materiálů zasílané e-mailem v nehmotné podobě
2.3. Předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb (dále jen „služby“) jsou individuální poradenské služby pro klienty, popřípadě pro zájemce o regeneraci a poradenské služby při provádění regeneračních programů (např. Půst pro zdraví, Zásaditý ozdravný program, specializované regenerační programy apod.)
2.4 Předmětem smlouvy o prodeji kombinovaného produktu je současná dodávka digitálního obsahu a  následných poradenských služeb. Tento typ smlouvy se uzavírá při prodeji všech speciálních regeneračních programů, Půstu pro zdraví i Zásaditého ozdravného programu, které svou povahou jsou kombinovanými produkty.
2.5 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje ve své nabídce tyto produkty:  zboží, individuální poradenské služby, digitální obsah, kombinované produkty (tj. kombinace digitálního obsahu a následných poradenských služeb) nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky; Fotografie nejsou uvedeny u nehmotných kombinovaných produktů (digitální obsah a následné poradenské služby), v těchto případech mohou být místo fotografie umístěny piktogramy či jiné symboly
c) specifikace produktu dle jeho povahy;
d) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;
Pokud se dále v této smlouvě hovoří o produktu, má se za to, že se týká obecně všech produktů. Pokud se některá podmínka těchto VOP týká pouze konkrétního typu produktu, používá se již konkrétní název tohoto typu produktu (zboží, kombinovaný produkt nebo individuální poradenství)
2.6 Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.
2.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. U ostatních produktů (služby a digitální obsah) náklady na balení a dodání jsou považovány za nulové.
2.8 Nákup produktů může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní.
2.9 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení smlouvy a / nebo těchto VOP. Na základě registrace kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.
2.10 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.11 Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

III.
Uzavření smlouvy
3.1 Pro účely objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném produktu, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,
b) způsob úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
c) informace o nákladech spojených s dodáním produktu
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, charakter služeb či digitálního produktu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky. Prodávající si nicméně vyhrazuje vlastnické právo k digitálnímu obsahu zasílanému v nehmotné podobě, tj. kupující se stane vlastníkem digitálního obsahu až okamžikem, kdy prodávající obdrží doklad o platbě (příchozí platba na účet prodávajícího)
3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.6 Případné stížnosti kupujícího či spory mezi kupujícím a prodávajícím nelze řešit mimosoudním způsobem, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV.
Cena
4.1 Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)
b/ v hotovosti dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu produktu prostřednictvím oprávněného přepravce.


4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktu.
4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí produktu.
4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Není-li dohodnuto jinak, je kupující oprávněn si produkt převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. V případě platby bezhotovostním způsobem dle čl. 4.1 a VOP je prodávající povinen odeslat kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle bodu 4.1 b).
4.6 Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.8 Produkt zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu kupujícím.
 
V. Dodání produktu
A. Dodání zboží
5. 1 Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:
a) v případě platby bezhotovostním způsobem v případě, že zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.
5.2 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.
5.3 V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.
5.4 Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty

5.5 Prodávající je oprávněn využít služeb externí firmy k balení a podávaní balíčků se zbožím přepravci

B. Dodání digitálního obsahu 
5.5 Prodávající se zavazuje dodat digitální obsah kupujícímu v případě platby bezhotovostním způsobem ( tj. převodem na účet ) na e-mailovou adresu kupujícího nejdéle ve lhůtě 72 hodin od přijetí platby na účet prodávajícího.

C. Dodání služeb
5.6 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu služby v termínech, které si mezi sebou prodávající s kupujícím dohodli. Kupující je povinen uhradit zálohovou fakturu na služby před plánovaným termínem poskytnutí služeb.


5.7 Pokud kupující chce najednou objednat několik typů produktů (zboží, digitální obsah a služby), musí objednat samostatnými objednávkami (zboží a služby nelze objednat jednou objednávkou).

5.8 Při dodávce následných poradenských služeb (viz též bod 5.9), které si kupující kupuje jako součást Regeneračních programů, se předpokládá dlouhodobá spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím s cílem dosažení výsledků regenerace (odstranění či zmírnění zdravotních problémů).  Dlouhodobé poradenství je založeno na vzájemné telefonické a e-mailové komunikaci, kterou může kdykoliv iniciovat jak kupující, tak i prodávající. Mailová korespondence, která je spojena s poradenskými službami v objednaném regeneračním programu, se považuje za součást dodávky služeb. Takové maily nemohou být považovány za nevyžádanou poštu, ledaže by kupující prodávajícímu výslovně napsal, že si nepřeje dále tyto poradenské služby odebírat. Kupující souhlasí s tím, že prodávající informace o prováděných poradenských službách a vývoji regenerace u klienta dokumentuje a ukládá v databázi. Tyto informace prodávající potřebuje, aby mohl dlouhodobě dobře radit kupujícímu při jeho regeneraci. Prodávající sděluje kupujícímu, že ochrana těchto osobních údajů kupujících je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Směrnicí GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Centrum řízené regenerace s.r.o. najdete na našem webu po prokliku na tento odkaz. 

5.9. Předmětem následného dlouhodobého poradenství je pouze to, co je již obsaženo v typizovaném regeneračním programu. To znamená, že obsahem těchto předplacených poradenských služeb je pouze zpřesnění nebo lepší vysvětlení obsahu typizovaného regeneračního programu. Cílem je, aby klient regeneraci prováděl změny stravovacího a životního stylu správně podle typizovaného regeneračního programu.   Předmětem toho následného poradenství však nejsou zejména:

a/ individuální úpravy programu na míru 

b/ jakékoliv odborné poradenství k užívaným lékům, případně k eliminaci léků, které může provádět pouze ošetřující lékař.

c/ stanovování jakýchkoliv diagnóz a posuzovaní zdravotního stavu, které může provádět pouze ošetřující lékař.

VI.
Odstoupení od smlouvy
A. Odstoupení od kupní smlouvy na prodej zboží
6.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího (bod 1.1 VOP) tak, aby bylo odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.
6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
6.4 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.
6.7 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:
a) zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
e) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
g) zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

B.  Odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu
6.10 V souladu s ustanovením § 1837, písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel – kupující odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele – kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
6.11. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli - kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu, že na digitální obsah a jmenovitě – Lékařská metodika pro Půst pro zdraví, Metodika Zásaditého ozdravného programu, metodika jakéhokoliv Regeneračního programu, které se dodávají v nehmotné podobě prostřednictvím e-mailu,  se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy.
6.12 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující – spotřebitel vyplněním a odesláním Objednávky vyslovuje souhlas ve smyslu bodu 6.11 těchto VOP,  že nemá právo od smlouvy odstoupit.


C. Odstoupení od smlouvy o poskytování poradenských služeb
6.13 V souladu s ustanovením § 1837, písm. a. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel - kupující odstoupit od smlouvy o poskytování poradenských služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  - prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli - kupujícímu, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.


6.14. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodávce poradenských služeb, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy kupující si objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak:

a/  v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci)

b/ se včas neomluvil nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem schůzky.

Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu, že pokud kupující objedná jakýkoliv Regenerační program (mezi regenerační programy patří i Půst pro zdraví a Zásaditý ozdravný program), jedná se vždy o kombinovaný produkt.  Tento kombinovaný produkt obsahuje digitální obsah tj. metodiku programu a předplacené poradenské služby k tomuto Regeneračnímu programu. Pokud klient po obdržení metodiky Regeneračního programu nechce dále v tomto programu pokračovat a využívat tedy následné podpůrné poradenské služby, může odstoupit od využívání těchto následných podpůrných poradenských služeb. Je však povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení metodiky Regeneračního programu. Podmínkou je, že po dodávce metodiky nebude využívat poradenské služby v jakékoliv podobě, tj. nebude psát maily s dotazy a dávat telefonické dotazy k Regeneračnímu programu. V případě takového odstoupení od poskytování následných poradenských služeb (od dodávky digitálního obsahu tj. vlastní metodiky regeneračního programu v digitální podobě nelze odstoupit) při Regeneračním programu prodávající poskytne klientovi 1/3 ze zaplacené ceny kombinovaného produktu (specializovaného Regeneračního programu, Půstu pro zdraví nebo Zásaditého ozdravného programu).


6.15 Služba individuální konzultace (rozumí se pro klienty, kteří si nezakoupili samostatný regenerační program) se vždy objednává v konkrétním rozsahu.  Přesný termín se dojednává telefonicky nebo písemně a dodavatel odběrateli vždy potvrdí termín a hodinu mailem. V případě pochybností rozhoduje termín uvedený v elektronické poště.


6.16 Kupující může od smlouvy o dodávce poradenských služeb (individuální konzultace pro kupující, kteří si nezakoupili Regenerační program) odstoupit vždy, pokud oznámí prodávajícímu nejpozději 2 pracovní dny před předpokládaným zahájením poradenských služeb. Prodávající v tomto případě kupujícímu vrátí zálohu, která již byla uhrazena. Nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

VII.
Informační služba
7.1 Prodávající má v rámci internetových stránek zřízenu službu, která slouží k poskytování poradenství. Kontakty na informační službu (e-mail) prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu a jsou uvedeny i v rámci objednávky, jejíž kopie je zasílána na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.
A. Odpovědnost za vady zboží
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, 
b) na odstranění vady opravou zboží, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo 
d) odstoupit od smlouvy.
8.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 8.5.
8.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.6 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
8.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
8.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.1, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
8.9 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, má se za to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).
8.10 Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
8.11 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
8.12 Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

 B. Odpovědnost za vady při dodávce poradenských služeb
8.13 Prodávající upozorňuje, že předmětem Smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit.
8.14  Prodávající při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud spotřebitel – kupující není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od prodávajícího neodebírat. Pokud spotřebitel – kupující zaplatil za poradenské služby dopředu, prodávající vrátí spotřebiteli – kupujícímu poměrnou část již uhrazených financí (zálohy) za nevyčerpané plnění (zpravidla podle počtu hodin předplacené konzultace)

 C. Odpovědnost za vady při dodání digitálního obsahu v nehmotné podobě
8.15 Pokud se vyskytne vada u digitálního obsahu spočívající v tom, že soubor s digitálním obsahem je poškozený, poskytne prodávající nový nepoškozený soubor s digitálním obsahem.
8.16 Vzhledem k tomu, že digitální obsah je autorské dílo prodávajícího, nelze za vadu díla považovat jakýkoliv text, obrázek či jejich část, které jsou součástí tohoto autorského díla. Podstatné je vždy jen to, aby soubor s digitálním obsahem byl čitelný a celkově nepoškozený.

IX.
Právní vztahy
9.1 Internetový obchod je provozován Prodávajícím, který je zároveň ve vztahu ke kupujícímu prodávajícím ve smyslu ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to pokud se týká veškerého sortimentu zboží, které si kupující zakoupí v internetovém obchodě zásilkovým způsobem.
9.2 Prodávající je dále osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

X. Mimosoudní řešení sporu
10.1 Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).
10.2 Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.
10.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
10.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 19. 2. 2020
11.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.
11.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.